Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu
03/06/2014

  Ngày 27/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 01/BC-CN ngày 22/5/2014 của CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu. Phương án phát hành thực hiện theo Quyết định của ĐHĐCĐ số 01/NQ-HĐQT ngày 22/5/2014; Quyết định của HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày 22/5/2014 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác