Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của CTCP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn
03/06/2014

Ngày 29/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu theo Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 0805/CV-SQC ngày 23/5/2014 của CTCP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn. CTCP Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn thực hiện việc mua lại cổ phiếu theo phương án được thông qua tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 260414/NQ-ĐHĐCĐ-SQC.14 ngày 26/4/2014, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0105/2014/NQ-HĐQT/SQC ngày 13/5/2014, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0205/2014/NQ-HĐQT/SQC ngày 23/5/2014 và các quy định của pháp luật. Theo đó:

Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại: Tối thiểu 0 cổ phiếu, tối đa 3.000.000 cổ phiếu;

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh;

Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường và quy chế giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Thời gian dự kiến giao dịch: Bắt đầu trong tháng 6/2014 và kết thúc theo quy định trong Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 Hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;

Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Navibank.

(UBCKNN)

Các tin khác