Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hà Đô
03/06/2014

Ngày 29/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hà Đô. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2014 của Công ty và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác