Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu CTCP Vận tải và Dịch vụ Điện lực ra công chúng của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
03/06/2014

Ngày 30/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu CTCP Vận tải và Dịch vụ Điện lực ra công chúng của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc ngày 28/5/2014 theo Giấy chứng nhận chào bán số 13/GCN-UBCK ngày 28/02/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Vận tải và Dịch vụ Điện lực được Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc chào bán thành công là 0 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác