Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
21/01/2022

Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng đề ngày 17/12/2021 của Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 152.170.104 cổ phiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 186/GCN-UBCK ngày 22/09/2021.

UBCKNN

Các tin khác