Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
31/12/2021

Ngày 23/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 487/CV-SHB ngày 23/12/2021 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (Ngân hàng/HSX: SHB). Theo đó, Ngân hàng đã bán 539.154.742 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác