Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP An Bình
31/12/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 409/CV-HĐQT.21 ngày 28/12/2021 của Ngân hàng TMCP An Bình (Mã Chứng khoán: ABB – Upcom). Theo Báo cáo, số lượng cổ phiếu ABB đã chào bán thành công là 114.262.271 cổ phiếu (tương ứng 100% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác