Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào bán và niêm yết trái phiếu ra thị trường quốc tế của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
24/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đề nghị việc đăng ký chào bán và niêm yết trái phiếu ra thị trường quốc tế theo Giấy đề nghị việc đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế số 5568/CV-SHB ngày 16/9/2021 và Giấy đề nghị chấp thuận việc đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài số 5569/CV-SHB ngày 16/9/2021 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (Ngân hàng/SHB). Phương án chào bán, niêm yết trái phiếu quốc tế của Ngân hàng thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29A/NQ-HĐQT ngày 01/9/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/NQ-HĐQT ngày 06/9/2021 của Ngân hàng, Văn bản số 6010/NHNN-QLNH ngày 23/8/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác