Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư và Phát triển TDT
29/12/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 130/2021/BC-TDT ngày 25/12/2021 của CTCP Đầu tư và Phát triển TDT (Công ty/HNX: TDT). Theo đó, Công ty đã chào bán và phát hành: 7.390.588 cổ phiếu, trong đó phát hành 2.091.874 cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, bán 4.648.714 cổ phiếu ra công chúng và 650.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (chiếm 99,99% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác