Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Damsan
13/12/2021

Ngày 06/12/2021, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả số 07122021/BCKQ-ADS ngày 08/12/2021 của CTCP Damsan (mã cổ phiếu:ADS, niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã phân phối 10.000.000 cổ phiếu theo nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra côg chúng số 218/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 04/10/2021.

UBCKNN

Các tin khác