Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần LICOGI 16
09/12/2021

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả số 479/LICOGI16-CN&TT ngày 02/12/2021 của Công ty cổ phần LICOGI 16 (Mã cổ phiếu: LCG – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 57.156.314 cổ phiếu theo nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 220/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 04/10/2021, trong đó:

Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 47.937.777 cổ phiếu;

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 9.218.537 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác