Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
01/12/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 09/2021/BC-BN ngày 24/11/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (Công ty/HNX: BNA) và các tài liệu bổ sung đến ngày 24/11/2021. Theo đó, BNA đã bán 8.000.000 cổ phiếu ra công chúng (chiếm 100% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác