Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 của CTCP VINAPRINT
03/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 theo báo cáo kết quả số 103/CV-Vinaprint ngày 27/11/2020 của CTCP VINAPRINT (Mã chứng khoán: VPR tại Upcom). Theo báo cáo, Công ty đã phát hành 415.985 cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

UBCKNN

Các tin khác