Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Sara Việt Nam
26/11/2020

Ngày 20/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo báo kết quả phát hành số 69/2020/BC-SRA ngày 19/11/2020 của CTCP Sara Việt Nam.

UBCKNN

Các tin khác