Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
27/10/2020

Ngày 19/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 534/2020/PĐ-TC ngày 19/10/2020 của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán PDR, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/ĐHĐCĐBT-NQ.2020 ngày 15/10/2020, Quyết định của HĐQT số 23/2020/QĐ-HĐQT ngày 19/10/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác