Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận
18/09/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo báo cáo kết quả phát hành số 195/20/CV-ABS ngày 10/9/2020 của CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (Mã chứng khoán: ABS – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 8.639.873 cổ phiếu, cụ thể như sau:

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 7.199.873 cổ phiếu

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 1.440.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác