Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng TMCP Quân Đội
17/09/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 685/BC-MB-HĐQT ngày 07/09/2020 của Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã CK: MBB – niêm yết tại Sở GDCDK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 18/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020, Nghị quyết HĐQT số 22/NQ-MB-HĐQT ngày 16/07/2020, Nghị quyết HĐQT số 24/NQ-MB-HĐQT ngày 07/09/2020 và các quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác