Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cao kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
15/09/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo báo cáo kết quả phát hành số 280/2020/CV-TCD ngày 08/09/2020 của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (mã CK: TCD, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 4.992.220 cổ phiếu cụ thể như sau:

Phát hành cổ phiéu để trả cổ tức: 4.653.009 cổ phiếu

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 339.211 cổ phiếu

UBCKNN

Các tin khác