Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đầu tư Hải Phát
14/09/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tại báo cáo phát hành số 717/BC- HP ngày 24/8/2020 của CTCP Đầu tư Hải Phát (mã CK: HPX, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2020, Nghị quyết HĐQT số 28/NQ-HĐQT ngày 24/08/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác