Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH của CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang
11/09/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu số 99/BC-L14 ngày 14/07/2020 của CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (Công ty/Mã CK: SGC). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 02/2020/NQ-ĐHCĐ ngày 24/06/2020, Nghị quyết HĐQT số 12/2020/NQ-HĐQT ngày 24/08/2020 về việc triển khai phương án phát hành trả cổ tức năm 2019 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác