Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Garmex Sài Gòn
10/09/2020

    Ngày 3/9/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 182/BC.2020 ngày 31/8/2020 của CTCP Garmex Sài Gòn (Mã CK: niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 3.208.915 cổ phiếu để trả cổ tức.

UBCKNN

Các tin khác