Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung Anh
10/09/2020

Ngày 07/09/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo kết quả phát hành số 02/2020/BC-TAR/UBCK ngày 04/09/2020 của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung Anh.

UBCKNN

Các tin khác