Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP của CTCP Camimex Group
09/09/2020

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo kết quả phát hành số 27/CBTT.CMG ngày 01/09/2020 của Công ty cổ phần Camimex Group (Mã chứng khoán: CMX – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 3.966.283 cổ phiếu, cụ thể như sau:

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 2.644.160 cổ phiếu.

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 1.322.123 cổ phiếu, trong đó:

Số cổ phiếu thưởng cho người lao động đã phân phối: 145.229 cổ phiếu.

Số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã phân phối: 1.176.894 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác