Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
09/09/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo phát hành số 1397/2020/BC-SeABank ngày 20/8/2020 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank). Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thực hiện theo Nghị quyết số 07 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 29/04/2020, Nghị quyết HĐQT số 1396/2020/NQ-HĐQT ngày 20/08/2018 của SeABank, Công văn số 4348/NHNN-TTGSNH ngày 15/06/2020 của Ngân hàng Nhà nước và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác