Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng CTCP Bưu chính Viettel
08/09/2020

Ngày 03/9/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 2657/BC-VTP-PC ngày 03/9/2020 của Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Mã chứng khoán: VTP tại UPCoM). Theo Báo cáo, Tổng Công ty đã phát hành 23.428.718 cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

UBCKNN

Các tin khác