Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu
08/09/2020

Ngày 24/08/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo phát hành số 30/BC-CN ngày 20/08/2020 của CTCP Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 20/08/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác