Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Xây dựng Số 7
03/09/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành ngày 20/8/2020 của Công ty cổ phần Xây dựng Số 7 (Mã CK: VC7). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 số 17/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2020; Nghị quyết HĐQT số 23/2020/NQ-HĐQT ngày 19/8/2020 của VC7 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác