Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Xi măng Vicem Hoàng Mai
03/09/2020

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 2722/BC-XMHM ngày 05/08/2020 của CTCP Xi măng Vicem Hoàng Mai (Mã CK: HOM). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2020, Nghị quyết HĐQT số 22/NQ-XMHM-HDQT ngày 03/08/2020 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác