Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Xi măng Vicem Bút Sơn
03/09/2020

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 3325/BTS-HĐQT ngày 17/08/2020 của CTCP Xi măng Vicem Bút Sơn (Công ty/Mã CK: BTS). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 1503/BTS-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020, Nghị quyết HĐQT số 3213/BTS-HĐQT ngày 05/08/2020 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác