Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 của CTCP Xi măng Bỉm Sơn
03/09/2020

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 2066/XMBS-TCKT ngày 19/8/2020 của CTCP Xi măng Bỉm Sơn (Công ty/Mã CK: BCC). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 1561-2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020, Nghị quyết HĐQT số 1837/NQ-HĐQT ngày 27/07/2020 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác