Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Sông Đà 11
14/08/2020

Ngày 31/7/2020, UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Sông Đà 11 (Công ty) theo Báo cáo phát hành số 115/2020/BCPHCP-SĐ11 ngày 30/7/2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 11. Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 76/NQ-HĐQT ngày 30/7/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác