Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An
14/08/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 01/BC-TAR/UBCK ngày 14/7/2020 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (Công ty). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/TAR ngày 29/6/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2020/TAR/NQ-HĐQT ngày 14/7/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác