Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Thép Pomina
11/02/2020

Ngày 07/02/2020, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung Báo cáo số 06/BGĐ/2020 ngày 22/01/2020 của Công ty Cổ phần Thép Pomina (mã chứng khoán POM, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, số lượng cổ phiếu đã phân phối là 36.331.384 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác