Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
05/02/2020

Ngày 20/ 01 /2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 70/BC-TCĐL ngày 26/11/2019 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 02/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 18/4/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 43/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 07/10/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác