Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cổ phần Transimex
03/02/2020

  Ngày 15/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 426/TMS-2019 ngày 14/10/2019 và Công văn số 22/2020/CV-TMS ngày 11/01/2020 của Công ty cổ phần Transimex (Mã CK: TMS – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ.ĐHCĐ-TMS-2019 ngày 27/04/2019, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2020/NQ.ĐHCĐ-TMS ngày 08/01/2020, Nghị quyết HĐQT số 16/NQHĐQT NK5 – TMS ngày 11/10/2019 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác