Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Kho vận Tân Cảng
22/01/2020

Ngày 27/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần của CTCP Kho vận Tân Cảng theo Báo cáo phát hành số 279/BC-KVTC ngày 06/12/2019. Phương án phát hành thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 2019/NQ-ĐHDCĐ ngày 24/4/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 13/11/2019 và các quy định của Pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác