Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
16/01/2020

  Ngày 10/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Mã chứng khoán: LPB – Upcom) theo Báo cáo phát hành số 13995/2019/LienVietPostBank ngày 04/12/2019. Phương án phát hành thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 24/4/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 251/2019/NQ-HĐQT ngày 05/6/2019, Văn bản số 201/NHNN-TTGSNH ngày 10/01/2020 của Ngân hàng Nhà nước và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác