Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành của CTCP Vận tải 1 Traco phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
10/01/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 01/TRACO-PH ngày 23/11/2019 của CTCP Vận tải 1 Traco. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 27/06/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 23/11/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác