Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Dệt may Hoàng Thị Loan
10/01/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Dệt may Hoàng Thị Loan theo Báo cáo phát hành số 151/BC-HĐQT ngày 02/10/2019. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 137/NQ-ĐHĐCĐ-HTL ngày 18/4/2019, Quyết định Hội đồng quản trị số 149/2019/QĐ-HĐQT ngày 02/10/2019 và các quy định khác liên quan.

UBCKNN

Các tin khác