Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Bất động sản Netland
07/01/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 01/2020/BC-NRC ngày 2/1/2019 của CTCP Bất động sản Netland (NRC).

UBCKNN

Các tin khác