Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cổ phần Khang Minh Group
02/01/2020

Ngày 30/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 51/CV-KM/2019 ngày 27/12/2019 của Công ty cổ phần Khang Minh Group (GKM).

UBCKNN

Các tin khác