Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Licogi 16
27/12/2019

Ngày 23/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 462/2019/TB-LCG ngày 20/12/2019 của CTCP Licogi 16 (mã CK: LCG, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

UBCKNN

Các tin khác