Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Thép Pomina
23/12/2019

Ngày 26/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo phát hành số 02/HĐQT/1934 ngày 3/10/2019 của CTCP Thép Pomina (mã CK: POM, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM). Phương án phát hành thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 02/NQ-ĐHCĐ ngày 26/4/2019; Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT/1933 ngày 3/10/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác