Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Vĩnh Hoàn
16/12/2019

Ngày 3/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo phát hành số 174/VHC-2019 ngày 29/11/2019 của CTCP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán VHC, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 số 01/ĐHCĐ/NQ/19 ngày 26/4/2019, Nghị quyết HĐQT số 173/NQ-HĐQT/2019 ngày 29/11/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác