Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Thủy điện Buôn Đôn
05/12/2019

Ngày 2/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo báo cáo phát hành số 116/BDHC-P2 ngày 24/10/2019 của CTCP Thủy điện Buôn Đôn. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 02/NQ-BDHC-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 46/NQ-BDHC-HĐQT ngày 23/10/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác