Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
11/11/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo phát hành số 166/2019/BC-HĐQT ngày 23/10/2019 của CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (mã CK: SCR, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 05/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019; Nghị quyết HĐQT số 40/2019/NQ-HĐQT ngày 9/10/2019 vafcacs quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác