Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH của CTCP Khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương
04/11/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH của CTCP Khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương (MCK: KHD tại Upcom) theo Báo cáo phát hành số 74/BC-KHD ngày 29/08/2019. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/08/2019 và Nghị quyết HĐQT số 19/QĐ-HĐQT ngày 29/08/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác