Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Tài nguyên Masan
31/10/2019

Ngày 24/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 252-2019/Cv-MSR ngày 22/10/2019 của CTCP Tài nguyên Masan (mã CK: MSR đăng ký giao dịch tại Upcom). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 75/2019/Nq-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 245/2019/NQ-HĐQT ngày 16/10/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác