Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP LICOGI 16
31/10/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung Báo cáo phát hành số 316/BC-LICOGI16 ngày 23/09/2019 của Công ty cổ phần LICOGI 16 (Mã chứng khoán: LCG, Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 07/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2019; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/NQ-LICOGI16-HĐQT ngày 20/09/2019 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác