Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả để trả cổ tức của CTCP Hưng Thịnh Incons
31/10/2019

Ngày 28/10/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo nội dung tại Báo cáo kết quả số 02/BC-HTN ngày 24/10/2019 của CTCP Hưng Thịnh Incons (mã chứng khoán HTN, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phát hành 4.312.297 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác